Deze website is een product van Anima Webdesign. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Anima Webdesign is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Anima Webdesign vrijwaart zich van alle juridische consequenties. Zonder overleg of duidelijke noodzaak mogen er geen wijzigingen aangebracht worden in het logo, basisthema of slider van deze website.

Alle op deze website geplaatste foto’s zijn eigendom van Anima Webdesign. De foto’s zijn op (on)zichtbare wijze voorzien van een kenmerk van Anima webdesign. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anima Webdesign.

Related Images: