DOEL EN MIDDELEN:

ARTIKEL 1.

Het doel der vereniging en de middelen daartoe zijn omschreven in artikel 2 der Statuten. Waar in dit reglement personen met ‘hij’ worden aangeduid, worden zowel ‘hij’ als ‘zij’ bedoeld.

LIDMAATSCHAP:

ARTIKEL 2.

De vereniging wordt gevormd door leden met een tuin, leden die met elkaar een tuin bewerken, leden zonder tuin en donateurs.

A. Leden met een tuin zijn die personen, die actief het biologisch tuinieren beoefenen op een ter beschikking gesteld perceel grond.

B. Leden die met elkaar een tuin bewerken zijn personen die lid zijn van de vereniging, maar van wie slechts op naam van één persoon grond is uitgegeven c.q. verhuurd

C. Leden zonder tuin zijn die personen, die door gebrek aan grond geen tuin bewerken en zich daartoe op een wachtlijst hebben laten plaatsen.

D. Donateurs zijn die personen, die hun sympathie met het doel der vereniging wensen te betuigen door een jaarlijkse geldelijke bijdrage aan de vereniging over te maken, welke minimaal de contributie bedraagt.

ARTIKEL 3.

A: Zij die lid wensen te worden van de vereniging melden zich schriftelijk aan bij het secretariaat. Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat de contributie is ontvangen. Indien geen tuin beschikbaar is, wordt hun naam in chronologische volgorde op de wachtlijst geplaatst. De volgorde van deze wachtlijst is bepalend voor het ter beschikking stellen van vrijgekomen tuinen. Het bestuur is bevoegd om in uitzonderingssituaties van deze volgorde af te wijken.

B: Het eerste jaar waarin een tuin ter beschikking wordt gesteld, geldt als proefjaar. Indien het lid zich in het proefjaar, volgens het bestuur, niet houdt aan het huishoudelijk reglement, leidt dit tot beëindiging van het lidmaatschap per 31 december van dat zelfde jaar. Het bestuur zal dan aan het betreffende lid, gedurende het proefjaar, kenbaar moeten maken dat hij zich niet aan het huishoudelijk reglement houdt. Indien daarna het lid zich nog steeds niet aan het reglement houdt, eindigt het lidmaatschap per 31 december van dat jaar.

OPZEGGING

ARTIKEL 4.

Bij opzegging van het lidmaatschap, c.q. het voorlopig lidmaatschap, geldt het gestelde in artikel 5 (eerste alinea) van de statuten. Men dient de tuin vóór 15 november van het lopende jaar schoon op te leveren aan het bestuur en alle eigendommen te verwijderen indien men in aanmerking wil komen voor een restitutie van de borgsom.

ROYEMENT:

ARTIKEL 5.

Bij royement geldt het gestelde in artikel 5, lid 2 van de statuten. Leden die hun tuin verwaarlozen, zich ernstig misdragen, de vereniging benadelen, Statuten, Huishoudelijk Reglement of wettig genomen besluiten overtreden, anderen zonder noodzaak hinderen, de goede orde verstoren of dreigen te verstoren, of op enigerlei gebied het algemeen belang van de “Biologische Tuinbouwvereniging ‘t Nut” schaden, kunnen door het bestuur worden geroyeerd. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, de mogelijkheid open bezwaar te maken tegen dit besluit via de Commissie van Beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

ARTIKEL 6.

Een geschorst of geroyeerd lid, wordt per direct door het bestuur, de toegang tot het tuinencomplex ontzegd. Het geroyeerde lid zal in de gelegenheid worden gesteld op afspraak zijn eigendommen van de tuin te verwijderen. Blijft een geroyeerd lid in gebreke zijn eigendommen te verwijderen binnen de door het bestuur gestelde tijd, dan vervallen deze aan de vereniging. Reeds betaalde contributie, borg en landhuur worden in geen geval terugbetaald. Eventuele door het betreffende lid veroorzaakte schade, c.q. herstelschade zal op hem persoonlijk worden verhaald, eerstens door middel van verrekening met de betaalde borgsom. Een eventueel surplus zal middels een aangetekende factuur in rekening worden gebracht bij het betreffende geroyeerde lid.

FINANCIELE VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN:

ARTIKEL 7.

Een lid is verplicht de contributie en de landhuur voor het gehele kalenderjaar te voldoen voor 15 februari van het lopende jaar. De hoogte van de contributie wordt op een Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Aspirant leden betalen in het jaar van hun aanmelding de vastgestelde contributie. Bij het niet nakomen van de financiële verplichting, uiterlijk 15 februari, volgt een sommatie. Indien twee weken na deze sommatie niet aan de verplichtingen is voldaan volgt een tweede sommatie verhoogd met een boete van € 10, -. Indien 2 weken na deze sommatie niet aan de verplichtingen is voldaan verliest het in gebreken blijvende lid zijn lidmaatschap van de vereniging. Het aldus uitgetreden lid krijgt twee weken de gelegenheid persoonlijke eigendommen van het voorheen door deze persoon gehuurde perceel te verwijderen.

ARTIKEL 8.

Een lid betaalt bij toetreden tot de vereniging een borgsom per m2. Ook bij wijziging van het gehuurde perceel oppervlak of bij overgaan naar een nieuw perceel wordt deze borgsom in rekening gebracht. De betaalde borgsom wordt in zijn geheel, zonder rente terug betaald als het betreffende lid opzegt, mits het lid het gehuurde perceel in goede orde achterlaat en zich verder aan de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement gehouden heeft, dit ter beoordeling van het bestuur.

VERHUUR VAN GRONDEN:

ARTIKEL 9.

De bij de vereniging in beheer zijnde gronden worden verhuurd in percelen die elk afzonderlijk zijn genummerd en in oppervlakte variëren van 50m2 tot 200 m2. Het bestuur kan in bijzondere omstandigheden hiervan afwijken. De huur van een perceel wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar. Bij nakoming van de financiële verplichtingen aan de vereniging wordt de huur automatisch van jaar tot jaar verlengd.

ARTIKEL 10.

Leden kunnen aan het bestuur schriftelijk kenbaar maken dat ze van tuin willen veranderen of in aanmerking wensen te komen voor meer of minder grond. Tegen het eind van het kalenderjaar zal elke aanvraag in overweging worden genomen. Leden die hun tuin onvoldoende hebben verzorgd, zullen niet voor tuinruil in aanmerking komen. Onderhandse overdracht van gehuurde percelen is niet toegestaan. Na tuinwijziging geldt steeds de nieuwe borgsom voor het dan gehuurde perceel.

ARTIKEL 11.

Indien een lid zich genoodzaakt ziet de huur voor de grond tussentijds op te zeggen, dan geldt de volgende regeling:

A. Indien de grond niet kan worden verhuurd, dan maakt een lid geen aanspraak op de door hem betaalde huur.

B. Indien een lid opzegt en de tuin kan vóór één maart worden verhuurd, dan maakt het lid aanspraak op volledige teruggave van de door hem betaalde huur.

C. Indien een lid opzegt en de tuin kan tussen één maart en één juni worden verhuurd, dan kan het lid aanspraak maken op de helft van de door hem betaalde huur.

D. Indien een lid opzegt na één juni, dan kan het lid geen aanspraak maken op teruggave van door hem betaalde huur.

E. In alle gevallen voornoemd zal geen restitutie van contributie plaatsvinden.

ARTIKEL 12.

Indien tijdens een kalenderjaar een perceel grond vrijkomt, dan geldt de volgende regeling:

A. Indien een lid zonder tuin akkoord gaat met toewijzing van een stuk grond na ingang van een kalenderjaar, doch vóór één mei, dan is hij de hele huurprijs verschuldigd.

B. Indien een lid zonder tuin akkoord gaat met de toewijzing van een stuk grond na één mei, doch vóór één september, dan is hij 50% van de huurprijs verschuldigd.

C. Indien een lid zonder tuin akkoord gaat met de toewijzing van een stuk grond na één september, is hij dat kalenderjaar geen huurprijs verschuldigd.

ALGEMENE BEPALINGEN:

ARTIKEL 13.

De leden hebben over de door hen gehuurde percelen de vrije beschikking, rekening houdend met de artikelen zoals vermeld in de Statuten en Huishoudelijk Reglement, alsmede rekening houdend met de door de wet of gemeentelijke verordening geldende beperkingen t.a.v. land– en tuinbouw en bescherming van dieren.

ARTIKEL 14.

De leden verplichten zich:

A. Binnen de grenzen der redelijkheid en zulks ter beoordeling van het bestuur, de gehuurde percelen goed te onderhouden.

B. De langs de percelen voerende paden vrij van afval en begroeiing te houden. Het hoofdpad is alleen voor gemotoriseerde voertuigen begaanbaar voor aan– en afvoer van goederen (zoals mest, palen, gaas e.d.)

C. Eenmaal per jaar een dagdeel ter beschikking te stellen om mee te werken aan het algemeen onderhoud van het complex. Dit binnen de redelijkheid van ieders kunnen.

D. Kontakten en afspraken met de eigenaar van het tuincomplex uitsluitend te doen via het bestuur.

ARTIKEL 15.

Gebruik van de tuin

het is de leden verboden:

A. In het algemeen dingen te doen of na te laten welke in strijd zijn met de wet, de openbare orde, de goede zeden, de statuten of het huishoudelijk reglement.

B. Producten en/of gewassen te verbouwen met het oogmerk deze ter verkoop aan te bieden en/of te doen aanbieden.

C. Langs chemische weg vervaardigde niet natuurlijke meststoffen en insectenbestrijdingsmiddelen in voorraad te hebben of aan te wenden op het door de vereniging gehuurde gronden.

D. Materiaal, dat niet het eigendom is van een lid en niet ten dienste staat voor algemeen gebruik, uit het “Kleine Jachthuis” en/of tuin mee te nemen c.q. te gebruiken, zonder vooraf toestemming te hebben gekregen van de rechtmatige eigenaar.

E. Zich buiten de voor gezamenlijk gebruik bestemde paden en zonder toestemming, zich op tuinen van anderen te begeven. Bestuursleden hebben bij de uitoefening van hun functie toegang tot alle tuinen.

ARTIKEL 16.

“Huisregels”

het is niet toegestaan:

A. Bouwsels te plaatsen zoals hekken, schuttingen, kweekkastjes enz. hoger dan 1 meter.

B. Milieu onvriendelijke materialen op de tuin te gebruiken (bv asbest platen)

C. Zonder toestemming van het bestuur houtwallen te snoeien.

D. Planten te plaatsen of te zaaien buiten eigen tuinbegrenzing.

E. Coniferen en bomen, andere dan vruchtbomen aan te planten. De vruchtbomen binnen een afstand van twee meter van de tuingrens te zetten.

F. Struiken (bramen, frambozen e.d.) binnen 1 meter van de tuingrens te plaatsen.

G. Mechanische en elektronische muziek ten gehore te brengen.

H. Bijen en/of kleinvee te houden.

I. Meer dan 10% van het tuinoppervlak te betegelen of te verharden

J. Steenachtige- of andere bouwmaterialen, vast in de grond aan te brengen

K. Materialen op het tuinperceel langdurig op te slaan, m.u.v. benodigdheden (gereedschapskist, netten e.d.) die voor direct gebruik van de tuin noodzakelijk zijn.

L. Tuinvuil, of wat dan ook te verbranden. (Gemeentelijke verordening).

M. Cannabis te telen.

N. Honden los te laten lopen op het tuin complex. Honden dienen altijd aangelijnd te zijn (dus ook op de eigen tuin).

O. Planten water te geven met de tuinslang of een sproeier aangesloten op een tuinslang.

ARTIKEL 17.

Door het bestuur zal regelmatig worden gecontroleerd of de leden zich houden aan het gestelde in het Huishoudelijk Reglement. Indien een nalatigheid c.q. overtreding wordt geconstateerd, zal dit onder de aandacht van het lid worden gebracht. Mocht hierop niet worden gereageerd, dan treedt de volgende procedure in werking:

1.Het lid wordt schriftelijk verzocht binnen een termijn van 2 weken zijn nalatigheid c.q. overtreding te herstellen, c.q. in overleg met het bestuur te treden en tot overeenstemming te komen.

2. Indien geen herstel volgt, c.q. geen overeenstemming wordt bereikt met het bestuur, wordt het lid vervolgens uiterlijk nog tweemaal per brief verzocht zijn nalatigheid c.q. overtreding te herstellen, opnieuw binnen een termijn van elk 2 weken.

3. Indien ook hieraan niet wordt voldaan, wordt het lid geschorst en treedt automatisch artikel 5, lid 2 van de statuten in werking.

BESTUUR:

ARTIKEL 18.

Betreffende de inrichting van het bestuur gelden de regels vervat in artikel 7 en 8 der Statuten.

De bestuursleden hebben een mandaat voor de tijd van drie achtereenvolgende jaren. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Alleen leden, die zich bereid verklaard hebben, een bestuursfunctie te willen aanvaarden, kunnen kandidaat gesteld worden. Zij dienen tenminste één jaar lid van de vereniging te zijn.

ARTIKEL 19.

Kandidaatstelling der leden geschiedt schriftelijk aan het secretariaat tot uiterlijk zeven dagen vóór de aanvang der ledenvergadering. De namen van de kandidaat bestuursleden moeten op de agenda c.q. aanvullende agenda voor de betreffende vergadering vermeld worden.

ARTIKEL 20.

Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoeren van de besluiten van het bestuur en de Ledenvergadering. Indien omstandigheden het dagelijks bestuur noodzaken de besluiten van het bestuur of de Ledenvergadering niet uit te voeren of de uitvoering van die besluiten op te schorten, dan doet het daarvan mededeling aan het bestuur c.q. de Ledenvergadering. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd in gevallen, waarin het bestuur niet tijdig voor het nemen van een besluit bijeen geroepen kan worden, handelend op te treden. Het geeft daarvan in de eerstvolgende bestuursvergadering kennis aan het bestuur.

ARTIKEL 21.

Ieder bestuurslid dat zijn verplichtingen niet nakomt of handelt in strijd met hetgeen in de Statuten of dit Reglement is bepaald, kan door het bestuur in zijn functie worden geschorst tot de eerstvolgende Ledenvergadering. In afwachting van die vergadering is het bestuur bevoegd, alle maatregelen te nemen die zij door de ontstane situatie noodzakelijk acht. Bestuursleden die zijn geschorst of afgetreden zijn verplicht, binnen

een door het bestuur te bepalen tijd de in hun bezit zijnde boeken, bescheiden en andere eigendommen van de vereniging aan het bestuur af te dragen.

ARTIKEL 22.

Aan het bestuur is het beheer der vereniging opgedragen. Het ziet toe op het onderhoud, de instandhouding van de bezittingen van de vereniging en bevordert naar vermogen de uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden der doelstellingen van de vereniging. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Ledenvergadering.

ARTIKEL 23.

De voorzitter leidt alle vergaderingen van leden, bestuur of dagelijks bestuur. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de secretaris dan wel de penningmeester deze taak waar. Ledenvergaderingen belegt hij, in overleg met het bestuur, zo vaak hij dit nodig acht of indien hij daartoe verplicht wordt ingevolge toepassing van artikel 9 van de Statuten. Hij handhaaft de orde in de vergadering.

ARTIKEL 24.

De secretaris voert alle verenigingscorrespondentie, en hij houdt afschriften in het verenigingsarchief. Van alle ingekomen en uitgaande stukken geeft hij kennis aan het bestuur. Belangrijke stukken dienen door de voorzitter mede te worden ondertekend. Jaarlijks brengt hij verslag uit over de activiteiten van het afgelopen jaar.

ARTIKEL 25.

De penningmeester is belast met het beheer van de geldelijke eigendommen van de vereniging en houdt boek van alle inkomsten en uitgaven der vereniging. Ontvangst– en uitgave posten dienen alle door de daarop betrekking hebbende bescheiden en rekeningen gedekt te zijn. Hij verleent tenminste éénmaal per jaar aan de kascontrolecommissie toegang tot de door hem gevoerde verenigingsboekhouding. Jaarlijks brengt hij schriftelijk financieel verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en dient een ontwerpbegroting voor het komende jaar in. Decharge voor het afgesloten boekjaar wordt door de kascontrolecommissie voorgesteld (bij goedkeuring) aan de Ledenvergadering en verleend door de Ledenvergadering.

VERGADERINGEN.

ARTIKEL 26.

Bestuursvergaderingen worden door de voorzitter uitgeschreven met een frequentie van tenminste éénmaal per drie maanden en verder zoveel malen als hij noodzakelijk of gewenst acht.

Algemene Ledenvergaderingen worden minstens éénmaal per jaar gehouden en wel in ieder geval éénmaal binnen drie maanden na aanvang van het verenigingsjaar.

De uitnodiging en de bijbehorende stukken tot een dergelijke vergadering dient minsten veertien dagen tevoren in het bezit zijn van de leden. De agenda voor de eerste Ledenvergadering in het nieuwe verenigingsjaar kent als vaste agendapunten;

1. Opening door de voorzitter.

2. Goedkeuring van de notulen van de vorige Ledenvergadering.

3. Vermelding van ingekomen stukken.

4. Jaarverslag van de secretaris en voorlegging ter goedkeuring aan de Ledenvergadering.

5. Verslag van de kascontrolecommissie.

6. Jaarverslag van de penningmeester en voorlegging ter goedkeuring aan de Ledenvergadering.

7. Indienen van de ontwerpbegroting voor het lopende verenigingsjaar en bespreking daarvan door de Ledenvergadering.

8. Verkiezing bestuursleden.

9. Verkiezing leden kascontrolecommissie en de leden van de beroepscommissie..

10. Behandeling van eventueel ingediende voorstellen.

11. Rondvraag.

12. Sluiting door de voorzitter.

ARTIKEL 27.

Verslagen van secretaris en penningmeester worden minstens veertien dagen voor de aanvang van de Ledenvergadering aan de leden uitgereikt c.q. toegezonden. Leden hebben het recht onderwerpen en voorstellen aan de agenda toe te voegen, waarvan schriftelijk verzoek, voorzien van de nodige toelichting, tenminste zeven dagen voor de te houden vergadering bij het bestuur moet zijn ingekomen, welke onderwerpen en voorstellen op een aanvullende agenda zullen worden vermeld.

ARTIKEL 28.

Ieder ter vergadering komend stemgerechtigd lid tekent de presentielijst.

ARTIKEL 29.

In de vergadering voert geen lid het woord, dan nadat de voorzitter het hem verleend heeft. De voorzitter verleent het woord in de volgorde waarin het is gevraagd. Van die volgorde wordt alleen afgeweken, indien een lid het woord vraagt om een motie aan de orde te stellen betreffende het in behandeling zijnde voorstel of onderwerp, dan wel over de vaststelling van een vraagpunt. Het lid aan wie het woord is verleend, is verplicht zich aan het onderwerp van de beraadslaging te houden. Wijkt het daarvan af, dan zal de voorzitter hem tot de orde roepen. Wijkt de spreker ten tweede male van het onderwerp af, dan kan de voorzitter het lid het woord ontnemen.

ARTIKEL 30.

Maakt een lid zich bij herhaling schuldig aan verstoring van de orde in een vergadering, dan kan de Ledenvergadering op voorstel van de voorzitter besluiten, hem de verdere aanwezigheid in die Vergadering te ontzeggen.

ARTIKEL 31.

A. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

B. De stemming in de Ledenvergadering geschiedt schriftelijk of mondeling.

C. Verkiezing van een functionaris voor wie geen tegenkandidaten zijn gesteld, kan bij acclamatie geschieden.

ARTIKEL 32.

In Vergaderingen waar de verkiezing van meer dan één persoon aan de orde is, wijst de voorzitter drie leden, géén bestuursleden zijnde, aan, die gezamenlijk als stembureau fungeren, de stembriefjes openen, de stemmen tellen, waarna één van hen de uitslag bekent maakt. Na afloop van de verkiezing worden de stembriefjes vernietigd.

ARTIKEL 33.

Indien bij de eerste stemming over personen geen meerderheid wordt verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft bij de tweede stemming wederom geen der kandidaten een meerderheid aan stemmen verkregen, dan beslist het lot.

ARTIKEL 34.

Onjuist of onleesbaar ingevulde stembriefjes zijn ongeldig.

ARTIKEL 35.

Bij staking van de stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering op 16 september 2013 te Soest

HH regl DEFINITIEF2aug2013

Related Images: