NAAM EN ZETEL.
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: “Biologische tuinbouwvereniging ‘t Nut”, hierna te noemen Vereniging.
De vereniging heeft haar zetel in Soest.
DOEL.
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel: De bevordering van het kweken van groente, bloemen en andere gewassen, zonder aanwending van, langs chemische weg vervaardigde, niet-natuurlijke meststoffen, insectenbestrijdingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen.
Zij tracht tevens de gemeenschapszin van haar leden op te wekken en te bevorderen en waar mogelijk haar ideële doelstellingen naar buiten uit te dragen. Te dien einde kunnen binnen de vereniging commissies of werkgroepen worden gevormd.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door gronden in eigendom te verkrijgen of te huren, geschikt voor amateurtuinen met blijvend karakter en door het houden van vergaderingen, lezingen en het verrichten van alle handelingen die aan de materiële en ideële doelstellingen van de Vereniging beantwoorden.
DUUR.
Artikel 3.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar en eindigt derhalve op een en dertig december van het jaar.
LIDMAATSCHAP.
Artikel 4.
Tot lid van de vereniging kunnen slechts meerderjarige personen worden toegelaten. Het bestuur beslist over toelating.

Artikel 5.
1. Opzegging door het lid.
Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging door een lid bij de secretaris van het bestuur voor één november van het lopende verenigingsjaar, alsmede bij het overlijden van een lid.
2. Opzegging door de vereniging, royement.
Een lid kan het lidmaatschap ontzegd worden krachtens een desbetreffend besluit van het bestuur, ter zake van een overtreding van de statuten en/of het huishoudelijk reglement of andere op de vereniging betrekking hebbende bepalingen.

Een voor royement voorgedragen lid kan in beroep gaan bij een door de algemene ledenvergadering ingestelde commissie van beroep waarin zitting hebben:
a. Twee bestuursleden door het bestuur aan te wijzen .
b. Twee leden, gekozen door de algemene ledenvergadering.
c. Eén door het betreffende lid aan te zoeken medelid.
De commissie toetst zowel de royementsprocedure als de royementsgronden aan de statuten en het huishoudelijke reglement.
De beslissing van de commissie van beroep is bindend en wel voor beide partijen.

GELDMIDDELEN.
Artikel 6.
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit contributies, eventuele huuropbrengst van de tuinen, gekweekte renten, eventuele schenkingen, legaten of erfstellingen, subsidies en toevallige baten.
BESTUUR
Artikel 7.
Aan het hoofd van de vereniging staat een gekozen bestuur.
De leden van het bestuur worden op een algemene ledenvergadering gekozen voor de tijd van drie achtereenvolgende jaren, uit en door de leden.
Het bestuur is verplicht minimaal een keer per jaar een algemene ledenvergadering bijeen te roepen en is bevoegd een algemene ledenvergadering bijeen te roepen zo dikwijls het dit nodig oordeelt.
Dit moet ook geschieden, indien minstens tien leden de wens daartoe schriftelijk te kennen geven. Blijft het bestuur in gebreke, binnen een maand na ontvangst van het verzoek, hieraan te voldoen, dan hebben bedoelde leden het recht, zelf tot het uitschrijven van de aangevraagde vergadering over te gaan.
Leden, die tegen betaling werken verrichten voor of leveranties doen aan de vereniging, kunnen niet in een bestuursfunctie gekozen worden.

Artikel 8.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene bestuursleden.

2. De voorzitter wordt op een algemene ledenvergadering in functie gekozen, de overige bestuursleden bij gezamenlijke kandidaatstelling, waarbij de meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen bepalend is voor de benoeming tot bestuurslid.
Functieverdeling met uitzondering van de voorzittersfunctie geschiedt binnen het bestuur, in onderling overleg.

3. Voorzitter, secretaris en penningmeester, vormen samen het “Dagelijks Bestuur” en vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.

4. Wanneer bij bestuursverkiezingen de stemmen staken, volgt een herstemming. Staken de stemmen in tweede instantie nog, dan beslist het lot, Bij het huishoudelijk reglement kunnen regelen worden gesteld ten aanzien van vergaderingen, van het bestuur, alsmede betreffende alle andere aangelegenheden, die daarvoor naar het oordeel van de ledenvergadering in aanmerking komen.

Het “Huishoudelijk Reglement” mag geen bepalingen strijdig met deze Statuten bevatten.
VERGADERINGEN.
Artikel 9.
De Vergaderingen worden onderscheiden in:
1. Algemene Ledenvergaderingen.
2. Buitengewone Ledenvergaderingen.
3. Bestuursvergaderingen.
Tenminste éénmaal per jaar, binnen drie maanden na afloop van het Verenigingsjaar, wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden. De uitnodiging en bijbehorende stukken voor deze Vergadering dienen uiterlijk veertien dagen voor de vastgestelde vergaderdatum in het bezit van de leden te zijn.

STATUTENWIJZIGING. Artikel 10.
1. Wijziging van de Statuten kan geschieden op voorstel van het Bestuur of minstens
één-tiende gedeelte van het totaal aantal leden der Vereniging, welke voorstellen tenminste vier weken voor de te houden Ledenvergadering moeten zijn ingediend.
2. De voorgestelde wijzigingen moeten minstens veertien dagen voor de vastgestelde vergaderdatum schriftelijk aan de leden worden bekendgemaakt en op of bij de agenda van de te houden vergadering zijn vermeld of gevoegd.
3. Tot wijziging van de Statuten kan door de AIgemene Ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee-derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 11.
1. Tot ontbinding der Vereniging kan worden besloten in een Bijzondere Ledenvergadering, waarin tenminste twee-derde deel van het totaal aantal leden aanwezig is, waarvan drie vierde gedeelte zich uitspreekt voor de liquidatie.
2. Indien in die Vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig is, wordt binnen vier weken een tweede vergadering uitgeschreven met een oproepingstermijn van acht dagen, waarin alsnog tot ontbinding besloten kan worden bij een meerderheid van drie-vierde gedeelte der uitgebrachte geldige stemmen.
3. Het met redenen omklede voorstel tot ontbinding van de Vereniging zal op de minstens veertien dagen voor de vastgestelde vergaderdatum aan de leden toe te zenden agenda moeten worden geplaatst.
4. Indien tot ontbinding wordt besloten, zal tijdens een daartoe speciaal uit te schrijven opheffingsvergadering worden besloten, wat met de bezittingen van de Vereniging zal geschieden en welke bestemming aan eventuele baten zal worden gegeven.
5. Voorstellen tot ontbinding der Vereniging kunnen worden ingediend door het Bestuur of door een-tiende gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden bij door hen ondertekend aangetekend schrijven aan het secretariaat. In dit laatste geval is het in artikel 7 vermelde ten aanzien van het in gebreke blijven van het Bestuur van overeenkomstige toepassing.
SLOTBEPALINGEN.
Artikel 12.
In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien noch de wet een regeling treft, beslist de AIgemene Ledenvergadering met meerderheid van stemmen.

Aldus opgesteld door
Notaris ………. te Soest op …………. 2013.

Statuten DEFINITIEFaug2013

Related Images: